บาคาร่าออนไลน์ สิงห์ คอมเพล็กซ์ เผยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้บริการ – กักตัว-ทำความสะอาดแล้ว

บาคาร่าออนไลน์ สิงห์ คอมเพล็กซ์ เผยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้บริการ – กักตัว-ทำความสะอาดแล้ว

อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ แถลงยืนยัน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา บาคาร่าออนไลน์ สายพันธุ์ใหม่ 2019 เข้ามาใช้บริการในวันที่ 17 มีนาคม 2563 – ขณะนี้ทำตามขั้นตอนทำความสะอาด และกักตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว แถลงการณ์จาก Singha Complex เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท กรุงเทพ ราชเทวี เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2563) ว่า

ลูกค้าของผู้เช่าที่มาใช้พื้นที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

หลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบทันทีและพบว่า ผู้มาใช้พื้นที่คนดังกล่าว ได้เข้ามาที่อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้ามาในพื้นที่ของอาคาร

ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดในวันดังกล่าว ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ได้แก่

– ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ในบริเวณชั้น 30 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณลิฟต์โดยสารทุกตัว บันไดเลื่อน ห้องน้ำทุกชั้น ห้องอาหาร และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

– ให้ผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

– ขอความร่วมมือจากผู้เช่าโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน

โควิด-19 : สั่งผู้ว่าชายแดนทุกจังหวัด ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนชั่วคราว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่า การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009

ถึงว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดในการระงับการเข้าออกของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนและช่องทางการเข้าออกทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราวความละเอียดในหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรง กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1.ระงับการใช้ช่องทางและจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

2.สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้พี่พิจารณาระงับการใช้ช่องทางและจุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทางขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน1 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านละ 1 ประเทศ โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองการเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมสังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทางขึ้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ และกรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดดังนี้

กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตติดต่อร้ายแรงให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้โดยให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปพำนักที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรคให้กักกันคนดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพพลิเคชั่นติดตามตัว กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พักของตนเองและอาจจะอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที การดำเนินการระงับการใช้ช่องทางตามข้อ 1 และ 2 มีหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการและรูปแบบการออกคำสั่งเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 3 และให้รายงานผลดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบด้วย บาคาร่าออนไลน์